اگر مدت اعتبار ورقه اختراع یا علامت تجاری منقضی و مخترع یا صاحب علامت حسب مورد نسبت به تجدید ثبت آن اقدام ننماید

در این صورت اعتبار ورقه اختراع و ثبت علامت تجاری سلب و قابل حمایت نخواهند بود.